فرم(آزمایشی)ارسال مدارک به واحد پرسنلی
مثال روز/ماه/سال 1352/06/01
لطفا نمام مدارک خواسته شده را اسکن نموده و نهایتا در قالب 3 فایل بارگذاری نمائید.

فرم اعتبار سنجی

Template settings