دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معاونت بهداشتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

حراست معاونت  بهداشت

اقدامات انجام شده توسط دفتر  حراست جدیدالتاسیس این معاونت در پردیس ساختمان حافظ   عبارت است از :

- راه اندازی دبیرخانه محرمانه و توجیه کلیه کارکنان نسبت به رعایت مسائل و قوانین نامه های محرمانه

- پیگیری دورههای آموزشی کارکنان و مدیران

- پیگیری و راه اندازی مانیتورینگ پردیس