دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شبکه بهداشت و درمان شهریار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

حراست شبکه بهداشتی و درمانی شهریار

 

اقدامات انجام شده توسط دفتر حراست جدیدالتاسیس شبکه  عبارت است از :

- راه اندازي دبيرخانه محرمانه و توجيه كليه كاركنان نسبت به رعايت مسائل و قوانين نامه هاي محرمانه