دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

واحد انتظامات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحدانتظامات

علاوه بر طرح  ساماندهی و متحد الشکل نمودن ظاهر انتظامات مراکز با ستاد دانشگاه از لحاظ لباس های فرم، کفش ، اتکت و همچنین طرح گشت های ویژه در ستاد دانشگاه و مراکز تابع ،برنامه ریزی و کار کارشناسی تجمیع انتظامات و راه اندازی واحدانتظامات ستاد  با هماهنگی مسئولین ذی ربط در دست پیگیری و اقدام می باشد بطوریکه تمامی نیروی انتظامات حفاظت فیزیکی ستاد و  بیمارستانها ،شبکه ها و دانشکدهها و خوابگاهها در مرکز انتظامات تجمیع و تمامی امور آموزش و سازماندهی ایشان متمرکز انجام می شود. 


((منشور وظایف انتظامات - حفاظت فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران))