دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

واحد حفاظت آزمون

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد حفاظت آزمون

این واحد علاوه بر پی گیری موضوع حفاظت آزمونهای سراسری در بحث برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه از مرحله تأیید اساتید طراح سوال ،نظارت بر تایپ و تکثیر و همچنین برگزاری آزمون و اعلام نتایج نیز فعالیتهای مناسبی انجام داده است و در همین راستا راه اندازی و تجهیز مخزن سوال دانشگاه در محل مناسب و بر اساس آئین نامه های موضوعه از این دست فعالیتها بوده است . همچنین مجموعه اقدامات به شرح ذیل است :

- کنتـرل ورود و خــروج داوطلبیــن در آزمـون

- ایجاد فضای امن برای سئوالات آزمون به عنوان مخزن و نصب درب و قفل ضد سرقت و دوربین مدار بسته در مخزن

- حضور نماینده حراســت و مسئول حفاظــت آزمون در کلــیه مراحل برگزاری آزمون و کنترل اجرای آن و حفاظت از آزمون

- نصب دستگاهای بلوکر در فضای برگزاری آزمون

- انجام تطبیق عکس داوطلبین آزمون

- بررسی صلاحیت مراقبین آزمون

- نظارت کامل بر فرآیند تهیه سئوال ، تایپ و نگهداری آن در آزمونهای داخلی و استخدامی و رعایت مسائل و قوانین مربوط به قرنطینه