دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اداره حفاظت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

حفاظت فناوری اطلاعات و ارتباطات

با عنایت به رویکرد جدید دولت در ارایه خدمات الکترونیک و ایجاد زیرساختهای متعدد نرم افزاری و سخت افزاری در واحدهای دانشگاه ،نگاه دفتر مرکزی حراست راه اندازی واحد حفاظت فناوری اطلاعات یا همان IT با حضور کارشناسان متخصص و متعهد میباشد . همچنین راه اندازی پرتال حراست به آدرس herasat.iums.ac.ir از دیگر برنامه های اولویت دار حراست میباشد .از جمله اقدامات حفاظت  TI به شرح ذیل است :

- راه اندازی وب سایت حراست  دانشگاه .

- به روز رسانی و پشتیبانی از پورتال حراست  دانشگاه .

- بستر سازی و ایجاد شبکه داخـلی حراست  با تجهیز لوازم

مورد نیاز برای کارشناسان حراست

- راه انـدازی  اتـوماسـیون اداری حراســت

-  تهیه جزوه آموزشی کاربران اتوماسیون اداری حراست

 - استعلام پیمانکاران  حوزه TI قـبل از انعقاد قـرارداد و رسیدگی برنحوه عقد قراردادهای حـوزه TI همراه با  نظارت بر عملکردشان

- برنامه ریزی تجهیز انتظامات خوابگاه ها جهت مانیـتورینگ و  شبکه کردن تمامی مانیتورینگ مراکز ، خوابگاهها و ستاد انشگاه 

- راه اندازی و تجهیز امکانات دفتر دبیرخانه  محرمانه