دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اداره حفاظت پرسنلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اداره حفاظت پرسنلی(امور تحقیق و بررسی):

همزمان با تحویل بایگانی پرونده های پرسنلی از حراست دانشگاههای تهران و شهید بهشتی و راه اندازی نرم افزار پرسنلی، برنامه ریزی برای راه اندازی دبیرخانه پرسنلی حراست انجام گرفته و با تقویت حوزه کارشناسی در امو خواهران و امور موضوعی برنامه های لازم در دست پیگیری می باشد .


ازجمله فعالیتهای حفاظت پرسنلی حراست دانشگاه عبارت اند از :

- بروز رسانی اطلاعات پرونده های کارکنان دانشگاه .

- ایجاد سیستم بایگانی پرونده های پرسنلی و ورود سریع اطلاعات در پرونده ها.

- ثبت و بایگانی الکترونیکی اطلاعات پرسنلی کارکنان.